Obchodné podmienky

1. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov


1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "VOP") sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a spoločnosťou Čokosvet-Ján Golecký, so sídlom T. Vansovej 10, Prievidza 97101, IČO 40420922 (ďalej len "prevádzkovateľ" alebo "predávajúci") uzatvorené prostredníctvom systému elektronického obchodného domu www.cokosvet.sk (ďalej len "systém").

 

1.2 VOP upravujú práva a povinnosti účastníkov kúpnej zmluvy uzatvorenej na diaľku prostredníctvom serveru www.cokosvet.sk medzi predávajúcim a kupujúcim.

 

1.3 Práva a povinnosti účastníkov kúpnej zmluvy sa riadia právnou úpravou kúpnej zmluvy podľa ust. § 588 a nasl. v spojení s ust. § 612 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb., občiansky zákonník.

 

1.4 Kupujúcim sa rozumie v systéme zaregistrovaná fyzická alebo právnická osoba, ktorá odoslala po vlastnej autorizácii elektronickú objednávku, spracovanú systémom obchodu.

 

1.5 Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky elektronického obchodu a cenu tohto tovaru, spracovaný systémom obchodu alebo e-mail odoslaný na adresu predávajúceho.

 

2. Objednávka


2.1 Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých, registračným formulárom požadovaných údajov a náležitostí, vrátane telefonického kontaktu.


2.2 Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh zmluvy a sú považované za záväzné.

 

2.3 Kúpna zmluva, na ktorej základe je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky v systéme. Predávajúcim e-mailom potvrdená objednávka (alebo jej časť) je považovaná za záväznú pre obe strany, ak nedôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v čase potvrdenia a vtedy zároveň vzniká vzťah medzi zákazníkom a spoločnosťou Čokosvet-Ján Golecký.


2.4 Za podstatné podmienky sa považujú hlavne obsah objednávky (presná špecifikácia tovaru a jeho počet), cena za tovar a prepravu, spôsob doručenia, spôsob úhrady za tovar.

 

2.5  Pri kúpe alkholockých nápojov musí mať nakupujúca osoba minimálne 18 rokov.

 

3. Storno objednávky


3.1 Storno objednávky zo strany kupujúceho
Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením predávajúcim. Po záväznom potvrdení objednávky iba v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania. V prípade stornovania potvrdenej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním. Predávajúci uplatní právo na úhradu škody hlavne v prípade nákupu tovaru "na objednávku", ktoré bolo nutné na želanie zákazníka zaobstarať alebo v prípade, že v súvislosti so zaistením tovaru došlo už k vynaloženiu preukázateľných nákladov. Storno poplatok môže byť do výšky až 50% z celkovej ceny tovaru.


3.2 Storno objednávky zo strany predávajúceho

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:

* v prípade objednávky na dobierku objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na e-maily atd.)
* prípade, že kupujúci si v minulosti neprevzal tovar alebo iným spôsobom porušil obchodné podmienky
* tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu v lehote 15-tich kalendárnych dní.

 

4. Odstúpenie od kúpnej zmluvy (zásielkový obchod)


4.1 Odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho
Kupujúci má právo v súlade so zákonom O ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji č. 108/2000 Z.z. odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dní od prevzatia tovaru. V prípade uplatnenia tohto práva je kupujúci povinný dodržať podmienky a postup uvedený v bode 4.2. VOP.

Na podnikateľa sa nevzťahuje 14 dňová lehota odo dňa prevzatia tovaru na odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu.

 

4.2 Ako postupovať v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy
Vzhľadom k tomu, že v prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku ruší, vráti alebo nahradí dodávateľ kupujúcemu a kupujúci dodávateľovi všetky vzájomne prijaté plnenia.
Ak sa zákazník rozhodne pre odstúpenie od zmluvy v lehote uvedenej v bode 4.1, je povinný dodržať nasledujúce podmienky:

 

* kontaktovať nás (viď kontakt) so žiadosťou o odstúpenie od zmluvy s uvedením čísla objednávky, mena a priezviska, dátumu nákupu a svojim číslom účtu či adresou pre vrátenie peňazí.
* ak kupujúci už tovar obdržal a prevzal, zašle ho späť na našu adresu uvedenú v sekcii kontakt a to za nasledujúcich podmienok:
- tovar nesmie byť použitý
- tovar musí byť nepoškodený
- zašlite spolu s dokladom o kúpe - faktúra

Pri splnení  vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám peniaze za tovar zašleme prevodom na Váš účet alebo poštovou poukážkou a to najneskôr do 14 pracovných dní po fyzickom obdržaní tovaru.
Tovar musí byť zaslaný doporučene a poistený, nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu na ceste k nám. Zásielky na dobierku nebudú akceptované.
V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebude akceptované odstúpenie od objednávky a tovar bude vrátený na náklady odosielajúceho naspäť.

 

5. Cenové podmienky


5.1 Cena výrobkov je koncová. Niesme platcami Dph.


5.2 Ceny poštovného a balného sú uvedené v bode 6


5.3 Kupujúci má možnosť platiť v nasledovných menách:EUR

 

5.4 V kategórii Teraz v zľave !, alebo tovar označený ako Zľava je tovar ktorému v blízkej dobe končí minimálna trvanlivosť (pri každom tovare v Zľave uvádzame min. trvanlivosť) a predáva sa za zvýhodnenú cenu. Tovar označený ako Akcia je tovar za zýhodnenú cenu.

 

6. Poštovné a balné


6.1 Spoločnosť Čokosvet-Ján Golecký si balné neúčtuje pri objednávkach nad 10 €. Pri Objednávkach do 10 € je polatok za balné 2 € a je automaticky pripočítaný k sume dopravy.


6.2 Cena poštovného je uvedená vrátane DPH a určuje sa z výslednej sumy objednávky. Cena dopravy.

 

6.3 Pri osobnom odbere sa poštovné neúčtuje.

 

7. Podmienky a možnosť platby za tovar


7.1 Jednorazovým prevodom z účtu na bankové spojenie spoločnosti Čokosvet-Ján Golecký uvedené v mailovej notifikácií. 

 

7.2 Uhradením dobierky pri prevzatí tovaru na pošte alebo kuriérovi.

 

7.3 Hotovostne v sídle spoločnosti na základe faktúry a vystaveného príjmového peňažného dokladu.

 

7.4 Pokiaľ nebude cena za dodané výrobky uhradená v plnej výške, má predávajúci právo prerušiť ďalšie dodávky tovaru do doby, kedy bude cena uhradená.

 

8. Dodacie podmienky


8.1 Dodávky predmetu plnenia (objednaného tovaru) budú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho expedované v čo najkratšom termíne. Pri každom tovare je uvedená dostupnosť tovaru.

 

8.2 Každý zákazník je informovaný o všetkých zmenách v stave objednávky emailom. Status objednávky si môže skontrolovať po prihlásení sa v systéme.

 

8.3 Tovar je dodávaný prostredníctvom Slovenskej pošty ako balík na poštu alebo kuriérskou spoločnosťou na adresu uvedenú zákazníkom v objednávke. Zásielka s tovarom vždy obsahuje faktúru. Pri krehkých tovaroch ako je sklo, porcelán, keramika, čokoládové figúrky doporučujeme využiť služby Slovenskej pošty - Krehké.

 

8.4 Tovar je k dispozícii aj k osobnému odberu na predajni.

 

8.5 Vlastnícke právo k výrobkom prechádza na kupujúceho jeho prevzatím a zaplatením kúpnej ceny.

 

8.6 Tovar dodávame výlučne na území Slovenskej republiky.

 

8.7 Dodanie tovaru na územie členských štátov Európskej únie, príp. iných štátov uskutočňujeme na základe predchádzajúceho súhlasu a vzájomného písomného odsúhlasenia si ceny za poštovné a balné a príp. ďalších dodacích podmienok medzi kupujúcim a predávajúcim.

 

9. Záručné podmienky a Reklamačný poriadok


9.1 Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar, ktorý bol zakúpený u spoločnosti Čokosvet-Ján Golecký a ktorého reklamácia bola uplatnená v záručnej dobe 24 mesiacov odo dňa zakúpenia tovaru.

 

9.2 Ku každému tovaru zakúpenému v spoločnosti Čokosvet-Ján Golecký je pri jeho dodaní kupujúcemu priložená faktúra (predajný doklad), ktorá slúži zároveň ako záručný doklad.

 

9.3 Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný skontrolovať nasledujúce:

* či sa jedná o výrobok, ktorý bol objednaný (ak sa jedná o výrobok, ktorý nebol objednaný, tovar nerozbalujte, neotvárajte, inak nebude možné ho vymeniť)
* či je výrobok v neporušenom stave, tzn. či nemá zjavnú vadu
* či fungujú všetky jeho jednotlivé časti

Záruka sa nevzťahuje na vady tovaru spôsobené nesprávnym používaním, skladovaním alebo poškodením tovaru kupujúcim. Obal a obsah výrobku nesmie byť mechanicky poškodený (mechanickým poškodením sa rozumie také poškodenie výrobku, ktoré nemohlo vzniknúť bežným používaním výrobku na účel, pre ktorý bol vyrobený).

9.4 V letných mesiacoch pri denných teplotách vyšších ako 20 °C berie zákazník na vedomie možnosť poškodenia čokoládových výrobkov teplom. Na tieto vady nieje možné uplatniť reklamáciu.


Reklamovaný tovar je kupujúci povinný uplatniť za vyššie uvedených podmienok na tejto adrese:


ČOKOSVET

T. Vansovej 526/10
Prievidza 97101


10. Zodpovednosť za chyby na stránke www.cokosvet.sk


10.1 Spoločnosť Čokosvet upozorňuje, že informácie uvedené na www.cokosvet.sk sú z časti preberané od tretích strán, môžu obsahovať nepresnosti a môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia.


10.2 Spoločnosť Čokosvet môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť produkty a služby popísané na svojich stránkach a negarantuje vecnú správnosť ich obsahu.


10.3. Spoločnosť Čokosvet nenesie voči inej strane zodpovednosť za priame, nepriame alebo mimoriadne škody, spôsobené použitím informácií z jej vlastných alebo odkazovaných webových stránok.

 

11. Ochrana osobných dát


11.1 Spoločnosť Čokosvet-Ján Golecký sa v plnej miere riadi zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch. Naša spoločnosť rešpektuje Vaše súkromie. Aby sme Vám mohli ponúknuť hodnotné služby, potrebujeme však poznať niektoré vaše osobné dáta. Tieto dáta chránime pred zneužitím a zaručujeme Vám, že nikdy neposkytneme tretiemu subjektu Vaše kontaktné informácie a údaje o vašich nákupoch.


11.2 Používaním tohto internetového obchodu súhlasíte so zhromažďovaním a používaním informácií o Vás a vašich nákupoch za vyššie stanovených podmienok. Registráciou zákazníka, žiadateľa o novinky (tzv. newsletter), účastníka ankety a ďalších iných foriem registrácie automaticky súhlasíte, že môžete byt informovaný o novinkách v našom internetovom obchode e-mailom alebo telefonicky. Ak si naďalej nebudete želať tieto informácie, máte možnosť kedykoľvek ich zasielanie ukončiť podľa postupu uvedeného v každej zasielanej správe.


11.3 Náš internetový obchod si vyhradzuje právo ustúpiť od záruky bezpečnosti v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom (heckerom). Iba v takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.

 

Viac informácií o tom ako chránime Vaše súkromie sa dočítate v samostatnom dokumente tu : Ochrana osobných údajov.

 

12. Spôsob reklamácie tovaru

 

Spotrebiteľské zmluvy a poučenie o práve na odstúpenie

Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 a nasl. Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku“) v lehote 14 dní od prevzatia tovaru, resp. odo dňa uzavretia zmluvy o poskytnutí služby alebo zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči, ak predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa ust. § 3 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku. Kupujúci môže u predávajúceho uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči alebo prostredníctvom formulára na odstúpenie od zmluvy zaslaného na poštovú adresu predávajúceho a to ČOKOSVET, T.Vansovej 526/10, Prievidza 971 01. Formulár na odstúpenie od zmluvy je možné stiahnuť TU (kliknutím sem sa Vám zobrazí formulár na odstúpenie od zmluvy).

Tovar je kupujúci spotrebiteľ povinný vrátiť úplný, nepoškodený, čistý, pokiaľ možno vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal. Peniaze budú vrátené kupujúcemu spotrebiteľvo do 14 dní od účninnosti odstúpenia  od zmluvy kupujúcim.

Pri odstúpení od zmluvy znáša spotrebiteľ náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru.

Predávajúci nie je povinný po uplynutí zákonom stanovej lehoty 14 dní (zákon č. 102/2014 Z.z.) prijať na reklamáciu poškodený alebo inak znehodnotený tovar nezodpovedajúci hygienickým štandardom.

Kupujúci má možnosť v súlade s platnou legislatívou Slovenskej republiky vrátiť tovar, ktorý vykazuje známky poškodenia, alebo nie je v súlade so špecifikáciou produktu.Výhrady voči kvalite alebo množstvu musí uplatniť pri prevzatí zásielky u prepravnej spoločnosti a reklamáciu písomne zaslať predajcovi najneskôr do 3 dní od prevzatia tovaru.

 

13. Zodpovednosť za vady:


1. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim(§619 ods.1 OZ). Kupujúci je oprávnený predávanú vec pred prevzatím prezrieť. Predávajúci nezodpovedá za vady, ktoré mohol kupujúci pri prehliadke zistiť, najmä nezodpovedá za to, ak kupujúci neskôr bude reklamovať chýbajúce príslušenstvo predávanej veci alebo mechanické poškodenie veci zistiteľné pri prehliadke. Predávajúci za takéto vady nezodpovedá ani vtedy ak kupujúci nevyužil možnosť vykonať prehliadku predávanej veci.

2. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena. (§ 619 Obč. zákonníka). Pri použitých veciach sa upravuje záručná doba podľa §620 ods.2 Obč. zák.

3. Ak nejde o veci, ktoré sa rýchlo kazia, alebo o použité veci, zodpovedá predávajúci za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe (záruka). Dĺžka trvania záručnej doby sa spravuje ustanoveniami právnych predpisov najmä ustanoveniami Občianskeho zákonníka(§620 Obč. Zákonníka. Funkciu záručného listu môže spĺňať aj faktúra alebo dodací list. ,Záručné doby začínajú plynúť od dátumu prevzatia tovaru kupujúcim (§ 21 Občianskeho zákonníka). Práva zo zodpovednosti za vady tovaru, pre ktoré platí záručná doba zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe (§ 626 ods. 1 Občianskeho zákonníka). Ak Čokosvet pri kúpe tovaru ponúka zákazníkovi k predanému tovaru bezplatne ďalší tovar ako dar, je na zákazníkovi, či ponúkaný dar príjme. Dar však nie je predaným tovarom, preto Čokosvet nezodpovedá za jeho prípadné vady.Ak však Čokosvet o prípadných vadách daru vie, je povinný na ne zákazníka pri ponuke daru upozorniť(§ 629Občianskeho zákonníka).

Ak zákazníkovi vznikne právo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí), je zákazník povinný vrátiť , čo podľa zmluvy dostal, t.j. aj tovar prijatý ako dar (§ 457 Občianskeho zákonníka v spojení s § 48 ods. 2 Občianskeho zákonníka).

4. Záruka sa vzťahuje len na funkčné poruchy spôsobené výrobnou vadou. Záruka sa nevzťahuje na:

·         Na poruchy spôsobené prirodzeným opotrebením veci

·         Na poruchy spôsobené nedodržaním zásad používania

·         Na poruchy spôsobené mechanickým poškodením produktu, vrátane náhodného ·         

 

·         Na produkty poškodené prírodnými živlami

 

14. Ochrana osobných údajov:    viď info


 

Označenie prevádzkovateľa (predávajúceho):

ČOKOSVET-Ján Golecký

T. Vansovej 10

Prievidza 97101
IČO:  40420922
DIČ:  1047913900
Číslo účtu: v tvare IBAN
IBAN: SK54 8360 5207 0042 0071 7768

E-mail: info@cokosvet.sk

telefón: 0950 479 813

Dozorný orgán:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI),

Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj,

Hurbanova 59, 911 01  Trenčín   
Odbor výkonu dozoru 
tel. č. 032/640 01 09 
fax č. 032/640 01 08 

 

 

Copyright 2015 - 2020 © Čokoláda, čaj, káva a príslušenstvo